Запознавање на околината

Постои посебна сила која произлегува од разбирањето на физиката. И како што Алберт Ајнтшајн вели, сé е релативно.

Технологиите за учење и поучување на skoool™ се интерактивни содржини кои поттикнуваат квантитет и ве носат до успех во физиката!

 • Градба на растенијата

  Научи за внатрешната и надворешна структура на растенијата и улогата на одделните делови.

 • Директни извори на загадување на водата

  Водата е битна за животот и мошне е важно да ја зачуваме чиста и незагадена.

 • Животните како потрошувачи

  Научи како се класифицираат животните според начинот на исхрана.

 • Заштита на водата од загадување

  Водата е битна за животот и одовде е мошне битно да ја зачуваме чиста и незагадена. Во оваа лекција се осврнуваме на начини со кои што може да се намали или спречи загадувањето.

 • Здрава исхрана

  Потребна ни е разновидна диета за зачувување на здравјето.

 • Индиректни извори на загадување на водата

  Водата е битна за животот и одовде е мошне битно да ја зачуваме чиста и незагадена. Загадената вода пренесува заболувања, отпадни материи и други отровни материи што може да им наштетат на растителниот и животински свет. Постојат два вида на загадувачи на.

 • Како растат растенијата

  Извор на храна и енергија на растенијата.

 • Класификација на материјали - дел 1

  Материјалите се групираат согласно со некои нивни својства, со што станува полесна нивната употреба.

 • Класификација на материјали - дел 2

  Материјалите се групираат согласно со некои нивни својства, со што станува полесна нивната употреба – овде ја разгледуваме топлотната проводност и изолациските својства.

 • Кружење на водата

  Во кружењето на водата, таа се движи од земјата до воздухот и обратно до земјата. Водата ја менува состојбата во текот на процесот.

 • Обновливи извори на енергија

  Изворите енергија се пдоелени на два дела: обновливи и необновливи. Оваа НЕ се фокусира на обновливите извори на енергија.

 • Размножување на животните

  Сите животни создаваат свои копии. Половото размножување создава варијации на видови.

 • Синџири на исхрана

  Вовед во концептот на синџирот на исхрана.

 • Струјно коло

  Електричен круг е систем. Тој претставува затворен апатека составена од компоненти и проводници, како и електричен извор што создава електрични полнежи што течат низ патеката. Електричниот извор може да биде батерија или струен приклучок.

 • Штедење енергија

  Необновливите енергетски извори се ограничени и затоа зачувувањето енергија е битна дејност.

 • Штеди ја водата дома!

  Водата е битна за животот и одовде е мошне битно да научиме како да ја зачуваме водата во домашни услови со цел да обезбедиме постојан доток на вода.

 • Штеди ја водата надвор!

  Водата е битна за животот и одовде е мошне битно да научиме како да ја зачуваме водата во надворешни услови со цел да обезбедиме постојан доток на вода.