Shkencat natyrore

Egziston një forcë e veçante që rrjedh nga të kuptuarit e fizikës. Siç thotë Albert Ajnshtajni, çdo gjë është relative.

Teknollogjitë për mesim dhe përvetsim të skoool™ janë materiale interaktive, të cilat shkaktojne nxitim të njëtrajtshem që ju sjell drejt suksesit në fizik

 • Efektet e aktiviteve te njerëzit

  Mëso efektet nga prodhimi i ushqimit, peshkimi dhe deforestacioni.

 • Mikroorganizmat

  Mëso disa lloje të mikrobeve të cilët shkaktojnë sëmundje

 • Ndotja e ujit

  Mëso për ndotjen e ujit: nga çka shkaktohet, cili është efekti dhe rreziku nga ndotja e ujit

 • Përdorimi i glukozës

  Mëso se glukoza nga fotosinteza mund të përdoret në materie tjera.

 • Përdorimi i mikroskopit

  Mëso mënyren e drejtë të përdorimit të mikroskopit

 • Përgatitja e preparateve nga cipa e qepës

  Mëso se si bëhet përgatitja e preparateve të qelizës së cipës së qepës

 • Përshtatja dhe mbijetesa

  Mëso pse shtazët dhe bimët patjeter duhet ti përshteten mjedisit për të mbijetuar

 • Përshtatja dhe mbijetesa

  Научи како различните организми се прилагодуваат кон хабитатот за да опстанат.

 • Përshtatja dhe mbijetesa

  Mëso se si organizmat e ndryshëm i përshaten mjedisit për të mbijetuar

 • Piramida e të ushqyerit

  Mëso se piramidat janë diagramë të cilët e tregojnë numrin e organizmave në çdo nivel trofik në zinxhirin ushqyes.

 • Pllenimi

  Mëso se shumimi tek njerëzit dhe tek bota bimët paraqet bashkimin e qelizave mashkullore dhe femërore.

 • Qeliza të specializuara bimore dhe shtazore

  Mëso se si qelizat e ndryshme janë të përshtatura për funksion e tyre.

 • Rritja dhe distribuimi i popullatës

  Mëso çka është habitat, popullata dhe ekosistemi. Mësoi preblemet që shkaktohen nga rritja e tepërt e popullatës njerëzore

 • Rrjedha e energjisë në natyrë

  Mëso se si organizmat e gjallë furnizohen me energjinë e nevojshme, mëso formën e zinxhirit ushqyes.

 • Shpërbërësit

  Mëso çfar ndodhë me organizmat pas vdekjes

 • Varësia e ndërsjellë dhe grabitqarët

  Mëso se si llojet e ndryshme varen mes vete, mëso të ushqyerit dhe bashkësitë.

 • Zinxhiri ushqyes

  Mëso se çfar është znxhiri ushqyes dhe si funksionon ai.

 • Приспособување и опстанокот

  Mëso se si organizmat e ndryshëm i përshaten mjedisit për të mbijetuar