Kimi

Kimia është shkencë që e studjon përbërjen e substancave, ndikimet që kane njëra ndaj tjetrës si dhe reaksionet që ndodhin kur ata vijnë në kontakt me njëra tjetrën

Shtoni disa nga këto elemente në procesin tuaj mësimor dhe vështroni se a do të ndodhë ndonjë reaksion i veçante kimik me teknollogjitë për mesim dhe përvetsim të skoool™.

 • Acidet, bazat dhe indikatorët

  Mëso për përdorimin e indikatorëve si tregues në përcaktimin e tretësirës si e thartë, bazike apo neutrale.

 • Bazat

  Mëso për rolin e bazave në reaksionet e neutralizimit.

 • Fitimi i kripërave me reagimin e acideve dhe bazave

  Mëso për përgatitjen e kripës neutrale nga acidi dhe alkalet.

 • Fitim i kripërave

  Mëso si fitohet sulfat bakri dhe shqyrtojë disa nga përdorimet e përditshme të kripërave.

 • Fitim i kripës me oksid metali të patretshëm

  Mëso për përgatitjen e kripës neutrale nga baza e patretshme.

 • Gjendjet agregate të materies

  Mëso se si grupohen substancat në bazë të gjendjes agregate të tyre.

 • Izotopet

  Mëso se atomet e elementit të njejtë mund të kenë numër të ndryshëm të neutroneve.

 • Jometalet

  Mëso se elementet ndryshojnë për nga vititë e tyre fizike, mëso se cilat veti të elementeve, të njejtat i klasifikojnë si jometale.

 • Komponimet jonike

  Mëso lidhjen jonike dhe vetitë e saj.

 • Lidhja kovalente

  Mëso lidhjen kovalente mes jometaleve dhe vetitë e saj.

 • Llojet e grimcave

  Mësoi tri llojet themelore të grimcave: atomet, molekulat dhe jonet.

 • Matja e pH-së

  Mësoi vetitë e acideve, bazave dhe kripërave dhe disa metoda për përcaktimin e vlerës së pH -së.

 • Metalet

  Mëso se elementet ndryshojnë për nga vetitë e tyre fizike, mëso se cilat veti të elementeve, të njejtat i klasifikojnë si metale.

 • Ndryshim i gjendjes agregate

  Mëso se si substancat fizikisht ndryshojnë gjatë ndryshimit të gjendjes agregate dhe mëso rolin e energjisë në këtë proces.

 • Ndryshim i gjendjes agregate

  Mëso se si substancat fizikisht ndryshojnë gjatë ndryshimit të gjendjes agregate dhe mëso rolin e energjisë në këtë proces.

 • Ndryshimi i gjendjes agregate: Ujë

  Mëso se çfarë ndodh me një substancë kur ndryshon gjendja agregate.

 • Neutralizimi dhe fitimi i kripës

  Mëso për reaksionet e zakonshme të neutralizimit dhe hapat e nevojshëm për fitimin e kripës.

 • Përdorim i kripërave

  Mëso vetitë e klorur natriumit dhe mënyrat e ardhjes te ai në rrugë natyrore.

 • Përdorim i kripërave

  Mëso për përdorimin e disa kripërave të ndryshme.

 • Përshkrim i reaksioneve kimike, llogaritja dhe ekuacionet

  Mësoi parimet themelore të reaksioneve kimike, si llogariten dhe si përcaktohen.

 • Reaksionet e acideve

  Mëso disa lloje të reaksioneve të acideve.

 • Reaksionet e acideve dhe bazave

  Mëso mënyrën e reagimit të bazave të ndryshme me acidet. Mëso mënyrën e testimit me dioksid karboni.

 • Reaksionet e bazave

  Mësoi disa lloje të reaksioneve të bazave.

 • Reaksionet e metaleve me acide

  Mëso se metalet reagojnë me acidet, me çrast lirohet hidrogjeni, mëso se si testohet me hidrogjen.

 • Reaksionet e metaleve me acide

  Mëso se metalet reagojnë me acidet, me çrast lirohet hidrogjeni, mëso se si testohet me hidrogjen.

 • Reaksionet e metaleve me okigjen dhe me ujë

  Mëso se metalet e ndryshme reagojnë me oksigjen dhe me ujë, mëso se si emërohen produktet e këtyre reaksioneve.

 • Reaksionet e përditshme të neutralizimit

  Mëso për reaksionet e përditshme të neutralizimit.

 • Reaksionet kimike

  Mëso se reaksionet kimike nënkuptojnë ndarje të elektroneve dhe se njohja e strukturës elektronike të atomit jep mundësi të parashikohet sjellja e substancave të ndryshme gjatë reaksionit.

 • Renditja e elektroneve në atome

  Mëso për renditjen e elektroneve në nivele apo shtresa energjetike.

 • Shkalla pH

  Mëso se pH është njësi matëse për fuqinë e acidit ose bazës, mëso se si lexohen ngjyrat e indikatorit (treguesit) universal.

 • Sistemi periodik

  Mëso për historinë dhe strukturën e sisitemit periodik.

 • Struktura e atomit

  Mëso për strukturën e brendëshme dhe komponentët e atomit.

 • Struktura e elektroneve

  Mëso strukturën e elektronit dhe si ajo strukturë ndikon në mënyrën e reagimit të komponimit.

 • Struktura gjigante molekulare

  Mëso si fitohen struktura të mëdha kovalente dhe mësoi vetitë e tyre përmes shembujve nga jeta e përditshme.

 • Strukturat dhe lidhjet

  Mëso se elementet kombinohen përmes reaksioneve kimike dhe se komponimet janë të lidhura me lidhje kimike.

 • Temperatura e shkrirjes dhe vlimit

  Mëso se çfarë ndodh me ndryshimin e gjendjes agregate në aspektin e energjisë dhe lëvizjes së grimcave.

 • Teoria e grimcave

  Mëso se si teoria e grimcave i shpjegon vetitë e trupave të ngurtë, lëngjeve dhe gazrave.

 • Teoria e grimcave

  Mëso se si teoria e grimcave i shpjegon vetitë e trupave të ngurtë, lëngjeve dhe gazrave.

 • Të testuarit me hidrogjen dhe dioksid karboni

  Mëso se si testohet për dioksid karboni.

 • Vetitë e acideve

  Mësoi vetitë e acideve.

 • Vetitë e bazave

  Mësoi vetitë e bazave.

 • Vetitë e substancave të ngurta, të lëngëta dhe të gazta

  Mëso vetitë e tri gjendjeve agregate.