Fizik

Egziston një forcë e veçante që rrjedh nga të kuptuarit e fizikës. Siç thotë Albert Ajnshtajni, çdo gjë është relative.

Teknollogjitë për mesim dhe përvetsim të skoool™ janë materiale interaktive, të cilat shkaktojne nxitim të njëtrajtshem që ju sjell drejt suksesit në fizik

 • Barazim i valëve

  Mëso çka është frekuenca dhe amplituda, mëso barazimin e valëve dhe si përdoret ajo.

 • Diagrame qarkore

  Mëso si vizatohen qarqe të thjeshta dhe simbolet që përdoren gjatë saj.

 • Drita ultravjollcë

  Mëso vetitë e dritës ultravjollcë.

 • Forca të pabalnacuara dhe të ballancuara

  Mëso se si forcat e pabalancuara shkaktojnë ndryshime në lëvizjen ose në drejtimin e lëvizjes së një objekti, ndërsa forcat e balancuara nuk shkaktojnl ndryshim në lëvizjen ose në drejtimin e lëvizjes së objektit.

 • Fushat magnetike

  Mëso se fusha magnetike paraqet hapsirë ku materialet magnetike ndikohen nga forca.

 • Gjatësia e valëve

  Mëso dallimin te valët gjatësore të zërit dhe dritës dhe si ajo ndikon mbi vetitë e zërit dhe dritës.

 • Kuptimi i magneteve

  Mëso se magnetet tërheqin materiale magnetike dhe se polet e njejta refuzohen apo dëbohen kurse të kundërtat tërhiqen.

 • Magnete

  Mëso se magnetet tërheqin materiale magnetike dhe se polet e njejta dëbohen kurse të kundërtat tërhiqen.

 • Magnetizmi dhe rryma elektrike

  Mëso se përçuesi përmes të cilit rrjedh rryma elektrike krijon fushë magnetike të ngjashme me shufrën magnetike.

 • Matja e rrymës

  Mëso si matet ampermetërt.

 • Matja e shtypjes

  Mëso se si matet me voltmetër.

 • Mikrovalët

  Mëso vetitë e mikrovalëve.

 • Përdorim i rrezatimit elektromagnetik

  Mëso se si përdoren vetitë e ndryshme të valëve radiomagnetike të ndryshme, për shembull, radiovalët që dëbohen nga jonosfera.

 • Qarqet elektrike serike dhe paralele

  Mëso se si ndërtohen qarqet elektrike serike dhe paralele, si dhe dallimet mes tyre.

 • Qarqet paralele

  Mëso se si ndërtohen qarqet paralele.

 • Qarqet serike

  Mëso si ndërtohen qarqet serike.

 • Refleksion i brendshëm i plotë - Pjesa 1

  Mëso se çka ndodh kur këndi i dhënë është mbi këndin kritik dhe kur arrihet refleksion i brendshëm i plotë.

 • Rrezatimi elektromagnetik

  Mëso se çka është rrezatimi elektromagnetik. Mëso për dallimin në veti të valëve në vargun elektromagnetik.

 • Rrezatimi infra i kuq

  Mëso vetitë e rrezatimit infra të kuq.

 • Rrezatimi ultravjollcë

  Mëso vetitë dhe rreziqet e rrezatimit ultravjollcë.

 • Rryma elektrike

  Mëso se rryma elektrike paraqet një rrjedhë të ngarkesës elektrike.

 • Siguresat dhe ndërpresat

  Mëso se si siguresat e mbrojnë qarkun e rrymës, dhe disa përdorime të siguresave automatike.

 • Struktura e Tokës

  Njohuri mbi strukturën e Tokës.

 • Thyerja

  Mëso për përthyerjen e dritës dhe përmend disa shembuj.

 • Thyerja (refraksioni) e velëve të ujit

  Mëso si thyerja mund të shfaqet me ndihmën e valëve të ujit.

 • Valë të dukshme

  Mëso çka janë valët, valët e dukshme dhe dallimet mes tyre.

 • Vetitë e valëve: refleksioni-dëbimi

  Mëso për ligjin e refleksionit dhe si arrihet deri të jehona. Mëso si me jehonë maten largësitë.

 • Vizatim i valëve

  Mëso si vizatohen valët.

 • Zhurma

  Mëso se çka është zhurma.