Fizik

Egziston një forcë e veçante që rrjedh nga të kuptuarit e fizikës. Siç thotë Albert Ajnshtajni, çdo gjë është relative.

Teknollogjitë për mesim dhe përvetsim të skoool™ janë materiale interaktive, të cilat shkaktojne nxitim të njëtrajtshem që ju sjell drejt suksesit në fizik

 • Ç'bëjnë forcat

  Mëso se si maten forcat.

 • Efekti i rrotullimit të forcës, çasti

  Mëso çka është çasti dhe si matet.

 • Elasticiteti i materialeve

  Mëso se zgjatja është proporcionale me ngarkesën në kuadër të elasticitetit të materialit

 • Energjia dhe burimet

  Mëso si energjia potenciale mund të shndërrohet në kinetike, dhe si puna gjatë forcimit të harkut shndërrohet në potenciale, e me vonë në energji kinetike.

 • Energjia kinetike dhe potenciale

  Mëso se energjia është aftësi për kryerjen e punës. Mëso se si fitohet energjia potenciale dhe kinetike dhe ç'është energjia potenciale e gravitacionit.

 • Faktorë të cilët ndikojnë mbi largesën për frenim

  Mëso se largësia në frenimin e automjetit varet nga shpejtësia e automjetit dhe faktorë tjerë që ndikojnë mbi forcën e fërkimit, të nevojshme për ta ndalur automjetin

 • Faktorë të cilët ndikojnë mbi largesën për reagim

  Mëso se largësia e frenimit të automjetit varet nga kujdesi i shoferit, si dhe nga shpejtësia dhe forca e fërkimit

 • Fërkimi

  Mëso se forcat e fërkimit, përfshirë dhe rezistencën e ajrit, ndikojnë në lëvizjen e objektit.

 • Fërkim i dobishëm

  Mëso disa përdorime të forcave të fërkimit.

 • Forca

  Mëso se forca është shkallë e kryerjes së punës së caktuar (puna e bërë më shpejtë supozon forcë më të madhe. Mësoi llogaritjet për fuqinë.

 • Forca dhe forma

  Mëso se forcat jo vetëm që i përshpejtojnë apo ngadalësojnë objektet, por mund edhe të ndryshojnë formën e objektit.

 • Forcat

  Mëso se çka janë forcat dhe çka mund të bëjnë ato.

 • Forca të balnacuara

  Forcat e balancuara nuk shkaktojnë ndryshim në lëvizjen ose në drejtimin e lëvizjes së objektit

 • Forca të pabalnacuara

  Mëso se si forcat e pabalancuara shkaktojnë ndryshime në lëvizjen ose në drejtimin e lëvizjes së një objekti, ndërsa forcat e balancuara nuk shkaktojnl ndryshim në lëvizjen ose në drejtimin e lëvizjes së objektit

 • Grafikoni largësi-kohë

  Mëso të vizatosh grafikone largësi - kohë dhe përdorimin e tyr

 • Gravitacioni

  Mëso si gravitacioni ndikon mbi planetet e sistemit Diellor.

 • Gravitacioni

  Mëso se gavitacioni është forcë që i tërheq të gjitha objektet kah qendra e Tokës, se madhësia e forcës së gravitetit varet nga masa e objektit dhe largësia në mes tyre.

 • Gravitacioni

  Mëso se gavitacioni është forcë që i tërheq të gjitha objektet kah qendra e Tokës, se madhësia e forcës së gravitetit varet nga masa e objektit dhe largësia në mes tyre.

 • Gravitacioni dhe Sistemi Diellor

  Mëso se për lëvizjen e planeteve rreth Diellit shkaktare është forca e gravitetit.

 • Largesa në frenim

  Mëso si llogaritet largësia totale e frenimit të automjetit.

 • Largesa në frenim

  Mëso si llogaritet largësia totale e frenimit të automjetit

 • Levat

  Mëso se forca shkakton rrotullimin e objekit dhe se efekti i levës varet nga madhësia e forcës dhe nga.

 • Lëvizje në drejtimin e njejtë dhe të kundërt me lëvizjen e akrepave të orës

  Mëso se momenti paraqet forcë, që mund të jetë në drejtim të njejtë apo të kundërt me lëvizjen e akrepave të orës

 • Llogaritja e energjisë kinetike

  Mëso se ç'është energjia kinetike dhe si llogaritet. Mëso se energjia kinetike e objektit varet nga masa e objektit dhe shpejtësia e lëvizjes.

 • Masa, pesha dhe gravitacion

  Mëso se pesha e objektit në Tokë është rezultat i forcës gravituese mes masës së objektit dhe Tokës.

 • Matja e çasteve

  Mëso parimin e momentit dhe përdorimin e të njejtit.

 • Matja e shpejtësisë

  Mëso se si llogaritet shpejtësia e objektit në lëvizje dhe si llogaritet raporti mes shpejtësisë, largësisë dhe kohës

 • Matja e shpejtësisë

  Mëso se si llogaritet shpejtësia e objektit në lëvizje dhe si llogaritet raporti mes shpejtësisë, largësisë dhe kohës

 • Përdorimi i vetive të materialeve

  Mëso pse vetitë e materialeve të caktuara i bëjnë të njejtat më të përshtatshme për një punë të caktuar.

 • Puna

  Mëso se puna është e barabartë me energjinë që është e nevojshme për tu zhvedosur një objekt. Mëso llogaritjet për punën

 • Siguria në automjet

  Mëso se çdo udhëtarë në automjet posedon energji kinetike dhe çdo trup me energji kinetike është i aftë për të kryer punë.