Природни науки

Постои посебна сила која произлегува од разбирањето на физиката. И како што Алберт Ајнтшајн вели, сé е релативно.

Технологиите за учење и поучување на skoool™ се интерактивни содржини кои поттикнуваат квантитет и ве носат до успех во физиката!

  • Важноста на водата за растенијата

    Научи го значењето на водата и минералите за растенијата. Научи ги процесите за добивање вода и минерали од почвата и како тие се употребуваат во растението.

  • Вакцини

    Научи дека имунизацијата и лековите може да се употребуваат како помошни средства при борбата на телото со инфекции.

  • Вештачки имунитет

    Научи за начините на заштита на телото од заболувања.

  • Градба и функција на клетка

    Научи ги имињата и функциите на некои структури во животинските и растителни клетки.

  • Дишење

    Научи ја функцијата на белите дробови во текот на дишењето.

  • Загадување на водата

    Научи за загадуавњето на водата: од штое предизвикано и кој е ефектот и опасноста од загадувањето на водата

  • Меѓусебна зависност на видовите

    Научи како видовите се меѓусебно зависни, научи ја борбата за хана, миграциите и заедниците.

  • Микроорганизми

    Научи некои видови микроби што предизвикуваат заболувања.

  • Мојот скелет: коски

    Опис на скелет.

  • Одбранбени механизми на телото

    Научи како телото се брани од заболувања.

  • Организација на живите суштества

    Научи од што се состојат ткивата и органите и научи неколку примери.

  • Породување

    Научи што се случува во тек на породување.

  • Потхранетост

    Научи за потхранетоста и некои болести што настануваат од потхранетост.

  • Потхранетост и нерегуларна исхрана

    Научи за неисхранетоста и некои болести што настануваат од неисхранетост.

  • Пренос на гасови

    Научи го преносот на кислородот и јаглерод диоксидот низ телото.

  • Приспособување и опстанокот

    Научи како различните организми се прилагодуваат кон хабитатот за да опстанат.

  • Пубертет

    Научи дека промените во концентрацијата на хормини предизвикуваат развој на секундарни полови карактеристики во пубертетот.

  • Пушење

    Научи за штетноста од пушењето.

  • Растителни клетки

    Научи ги имињата и функциите на структурите од растителните клетки.

  • Синџири на исхрана

    Научи што е тоа синџир на исхрана и како тој функционира.

  • Систем на органи

    Научи како различните органи работат во единствен систем на органи, научи ги различните системи на органи во човековото тело.

  • Улогата на листот во фотосинтезата

    Научи дека листот е орган каде што се одвива фотосинтеза, научи ккао листот е прилагоден за извршување на неговите функции.

  • Употреба на микроскоп

    Научи правилно да ракуваш со микроскоп.

  • Урамнотежена исхрана

    Научи гигрупите на храна, и основите на балансираната диета.

  • Фотосинтеза

    Научи како растенијата ја создаваат храната во процесот на фотосинтеза.

  • Шеќерите во растенијата

    Научи како се добива шеќер при фотосинтеза и како истиот се кроисти за дишење на растенијата.