Природни науки

Постои посебна сила која произлегува од разбирањето на физиката. И како што Алберт Ајнтшајн вели, сé е релативно.

Технологиите за учење и поучување на skoool™ се интерактивни содржини кои поттикнуваат квантитет и ве носат до успех во физиката!

 • Важноста на водата за растенијата

  Научи го значењето на водата и минералите за растенијата. Научи ги процесите за добивање вода и минерали од почвата и како тие се употребуваат во растението.

 • Вакцини

  Научи дека имунизацијата и лековите може да се употребуваат како помошни средства при борбата на телото со инфекции.

 • Вештачки имунитет

  Научи за начините на заштита на телото од заболувања.

 • Градба и функција на клетка

  Научи ги имињата и функциите на некои структури во животинските и растителни клетки.

 • Дишење

  Научи ја функцијата на белите дробови во текот на дишењето.

 • Загадување на водата

  Научи за загадуавњето на водата: од штое предизвикано и кој е ефектот и опасноста од загадувањето на водата

 • Меѓусебна зависност на видовите

  Научи како видовите се меѓусебно зависни, научи ја борбата за хана, миграциите и заедниците.

 • Микроорганизми

  Научи некои видови микроби што предизвикуваат заболувања.

 • Мојот скелет: коски

  Опис на скелет.

 • Одбранбени механизми на телото

  Научи како телото се брани од заболувања.

 • Организација на живите суштества

  Научи од што се состојат ткивата и органите и научи неколку примери.

 • Породување

  Научи што се случува во тек на породување.

 • Потхранетост

  Научи за потхранетоста и некои болести што настануваат од потхранетост.

 • Потхранетост и нерегуларна исхрана

  Научи за неисхранетоста и некои болести што настануваат од неисхранетост.

 • Пренос на гасови

  Научи го преносот на кислородот и јаглерод диоксидот низ телото.

 • Приспособување и опстанокот

  Научи како различните организми се прилагодуваат кон хабитатот за да опстанат.

 • Пубертет

  Научи дека промените во концентрацијата на хормини предизвикуваат развој на секундарни полови карактеристики во пубертетот.

 • Пушење

  Научи за штетноста од пушењето.

 • Растителни клетки

  Научи ги имињата и функциите на структурите од растителните клетки.

 • Синџири на исхрана

  Научи што е тоа синџир на исхрана и како тој функционира.

 • Систем на органи

  Научи како различните органи работат во единствен систем на органи, научи ги различните системи на органи во човековото тело.

 • Улогата на листот во фотосинтезата

  Научи дека листот е орган каде што се одвива фотосинтеза, научи ккао листот е прилагоден за извршување на неговите функции.

 • Употреба на микроскоп

  Научи правилно да ракуваш со микроскоп.

 • Урамнотежена исхрана

  Научи гигрупите на храна, и основите на балансираната диета.

 • Фотосинтеза

  Научи како растенијата ја создаваат храната во процесот на фотосинтеза.

 • Шеќерите во растенијата

  Научи како се добива шеќер при фотосинтеза и како истиот се кроисти за дишење на растенијата.