Решавање на равенки со метода на проценка

Назад
Решавање на равенки со метода на проценка
Пример

Пример
Наведеново е илустрација на решавањето равенки со проценка.

Реши x2 + 3x = 9
Во оваа метода, ги испробуваме вредностите на x во равенката, на пример x = 2.

  22 + 3 · 2 = 10 (Преголемо)
Да се обидеме со x = 1
  12 + 3 · 1 = 4 (Премало)

Сега можеме да се обидеме со вредност што е меѓу 1 и 2, на пример x = 1,5
Со калкулатор,

1,52 + 3 · 1,5 = 6,75
(Премало)

Обиди се со x = 1,8

1,82 + 3 · 1,8 = 8,64
(Премало)

Обиди се со x = 1,9

1,92 + 3 · 1,9 = 9,31
(Преголемо)

Ако решението се бара до едно децимално место, можеме да се обидеме со
x = 1,85

1,852 + 3 · 1,85 = 8,9725
(Премало)
 
Значи, x = 1,9 (до едно децимално место)
Назад