Решавање на линеарни равенки со една непозната

Назад
Решавање на линеарни равенки со една непозната
Начини на решавање на линеарни равенки со една непозната
Начини на решавање на линеарни равенки со една непозната

y + 5 = 7 е линеарна равенка со една непозната

y + 5 = 7 (додаваме -5 од обете страни на равенката)

y + 5 – 5 = 7 – 5

y = 7 – 5

y = 2

Пример 1:

y + 8 = 11 (додаваме – 8 од обете страни на равенката)

y = 11 – 8

y = 3

Пример 2:

y + 2 = 7 (додаваме – 2 од обете страни на равенката)

y = 7 – 2

y = 5

Пример 3:

y + 10 = 14 (додаваме -10 од обете страни на равенката)

y = 14 – 10

y = 4

Пример 4:

y - 6 = 2 (додаваме + 6 од обете страни на равенката)

y = 2 + 6

y = 8

Пример 5:

3y = 15 (подели ги обете страни на равенката со 3)

y = 15 : 3

y = 5

Пример 6:

y : 7 = 2 (помножи ги обете страни на равенката со 7)

y = 2 · 7

y = 14

Пример 7:

2x + 5 = 15 (додаваме –5 од обете страни на равенката)

2x = 15 - 5

2x = 10 (подели со 2)

x = 10 : 2

x = 5

Пример 8:

(x / 3) - 4 = 2 (додаваме +4 од обете страни)

(x / 3) = 2 + 4

(x / 3) = 6

x = 6 · 3

x = 18

Назад