Агли на трансверзала од две

Назад
Агли на трансверзала од двепаралелни прави
Наизменични агли | Coгласни агли | Внатрешни агли
Наизменични агли
Наизменичните агли од трансферзалата на две паралелни прави се еднакви меѓу себе и се прикажани на сликата подолу.
Тие формираат слика во облик на буквата Z.

α = β

γ = δ

angles on parallel lines1

Согласни агли

Согласните агли на трансферзала од две паралелни прави се еднакви и се прикажани на сликата подолу.

α = γ

β = δ

 

angles on parallel lines2

 

 

Спротивни агли

Спротивните агли на трансферзалата од две паралелни прави се суплементни, т.е. збирот им изнесува 180.
angles on parallel lines3

β + δ = 180°

α + γ = 180°

 
 
На пример:
Пресметај ги аглите
α, β, γ и δ на долниов цртеж

angles on parallel lines5

δ = 120°

γ + 120° = 180°

γ = 60°

α = 60°

β = 60°

Назад