Математика

Голем дел од вас сигурно мислат дека во математиката нема по нешто за секого.

Но математиката помага логички да размислувате и да развивате вештини за проблемско решавање, што ќе допринесе за вашето понатамошно образование и кариера.

 • Видови триаголници

  Научи ги различните видови триаголници.

 • Дропки

  Вовед во дропки.

 • Множење

  Вовед во множењето како повторено собирање

 • Низи на броеви

  Вовед во низи на броеви.

 • Периметар

  Формула за периметар на квадрат и на четириаголниците.

 • Плоштина

  Формула за плоштина на квадрат и на четириаголниците.

 • Собирање

  Вовед во различните начини на собирање.

 • Собирање и одземање дропки

  Вовед во собирање и одземање дропки со ист именител.