Хемија

Хемијата е наука која го изучува составот на супстанциите, каков ефект имаат едни на други и какви промени се случуваат кога тие ќе стапат во контакт.

Додадете некој од овие елементи во вашиот процес на учење и видете дали со технологиите за учење и поучување на skoool™, ќе се случи специјална хемија.

 • Алкани и алкени

  Научи за алкани и алкени.

 • Метали

  Научи дека елементите се разликуваат во нивните физички својства, научи кои својства на елементите ги класификуваат истите како метали.

 • Метална врска

  Научи ја атомската структура на металите и како нивната електронска структура дозволува да поседуваат уникатни својства.

 • Напонски ред на металите

  Научи како се определува реактивната серија на металите низ нивните реакции со кислород, вода и киселина, научи како реактивната серија се користи за предвидување на други реакции.

 • Напонски ред на металите

  Научи како се определува реактивната серија на металите низ нивните реакции со кислород, вода и киселина, научи како реактивната серија се користи за предвидување на други реакции.

 • Неметали

  Научи дека елементите се разликуваат во нивните физички својства, научи кои својства на елементите ги класификуваат истите како неметали.

 • Производство на пластика

  Научи за производството на пластика

 • Реакции на замена

  Научи зошто пореактивните метали ги заменуваат помалку реактивните метали во нивните соединенија.

 • Реакции на замена

  Научи зошто пореактивните метали иг заменуваат помалку реактивните во нивните соединенија.

 • Реакции на метали со киселини

  Научи дека металите реагираат со киселини, при што се ослободува водород, научи како се тестира за водород.

 • Реакции на метали со кислород и со вода

  Научи како различните метали реагираат со кислород и со вода, научи како се именуваат производите на тие реакции.

 • Реакции на металите со киселини

  Научи дека металите реагираат со киселини, при што се ослободува водород, научи како се тестира за водород.

 • Употреба на некои елементи

  Научи каква е врската меѓу својствата на некои елементи и нивната употреба.