Физика

Постои посебна сила која произлегува од разбирањето на физиката. И како што Алберт Ајнтшајн вели, сé е релативно.

Технологиите за учење и поучување на skoool™ се интерактивни содржини кои поттикнуваат квантитет и ве носат до успех во физиката!

 • Бранова должина

  Научи ја разлиата во брановата должина на звукот и светлината и како таа влијае врз својствата на звукот и светлината.

 • Видови бранови

  Научи што се тоа бранови, видови бранови и разлики меѓу нив.

 • Електрична енергија

  Научи дека електричната струја претставува движење на електрични полнежи во кругот, колку што е поголем отпорот во кругот, толку помалку струја се движи низ него.

 • Електрични дијаграми

  Научи како се цртаат едноставни струјни кругови и симболите што се употребуваат притоа.

 • Електромагнетно зрачење

  Научи што е тоа електромагнетно зрачење. Научи ја разликата во својствата на брановите во електромагнетниот спектар.

 • Инфрацрвено зрачење

  Научи ги својствата на инфрацрвеното зрачење.

 • Како ја гледаме светлината

  Научи ги својствата на видливата светлина, научи како таа се пренесува низ оптички влакна.

 • Магнети

  Научи дека магнетите привлекуваат магнетни материјали и дека исти полови се одбиваат додека спротивни се привлекуваат.

 • Магнетизмот и електричната енергија

  Научи дека проводник низ кој што тече електрична струја создава магнетно поле слично на магнетна прачка.

 • Магнетни полиња

  Научи дека магнетно поле претстаува дел од просторот каде што магнетните материјали трпат влијание на сила, научи за релативните сили на магнетните полиња.

 • Мерење електрична енергија

  Научи како се мери со амперметар.

 • Мерење напон

  Научи како се мери со волтметар.

 • Микробранови

  Научи ги својствата на микробрановите.

 • Одбивање

  Научи за законот на одбивање и како доаѓа до ехо. Научи како со ехо се мерат растојанија.

 • Осигурувачи и прекинувачи

  Научи како осигурувачот го заштитува струјниот круг, некои примени на автоматските осигурувачи.

 • Паралелни кругови

  Научи како се конструираат паралелни кругови.

 • Прекршување

  Научи за рефракцијата на светлината и наведи неколку примери.

 • Прекршување

  Научи што е тоа прекршување (при премин од една средина во друга).

 • Примена на електромагнетното зрачење

  Научи како се употребуваат различните својства на различни радиомагнетни бранови, например, радиобранови што се одбиваат од јоносферата.

 • Равенка на бран

  Научи што е тоа фреквенција и амплитуда, научи ја равенката на бранот и како истата се употребува.

 • Разбирање на магнетите

  Научи дека магнетите привлекуваат магнетни материјали и дека исти полови се одбиваат додека спротивни се привлекуваат.

 • Рефракција на водени бранови

  Научи како рефракцијата може да биде прикажана со помош на водените бранови.

 • Сеизмички бранови

  Научи што е епицентар, сеизмички бранови, сеизмограми. Научи за земјотресите.

 • Сериски и паралелни електрични кругови

  Научи како се конструираат сериски и паралелни струјни кругови, како и разликите меѓу нив.

 • Сериски круг

  Научи како се конструираат сериски кругови.

 • Структурата на Земјата

  Запознавање со структурата на Земјата.

 • Ултравиолетова светлина

  Нуачи ги својствата на ултравиолетовата светлина.

 • Ултравиолетово зрачење

  Научи ги својствата и опасностите на ултравиолетовото зрачење.

 • Урамнотежени и неурамнотежени сили

  Научи дека неурамнотежените сили предизвикуваат промени во движењето или во насоката на движење на еден објект, додека урамнотежените сили не предизвикуваат промена во движењето или во насоката на движење на објектот.

 • Целосна внатрешна рефлексија - Дел 1

  Научи што се случува кога влезниот агол е над критичниот агол и кога доаѓа до целосна внатрешна рефлексија.

 • Цртање бранови

  Научи како се цртаат бранови.

 • Цртање магнетно поле

  Научи како се црта магнетно поле околу магнетна прачка со помош на компас.

 • Шум

  Научи што е тоа шум.