Биологија

Ако сакате да видите колку сте био-логични, нурнете во морето на биологијата со технологиите за учење и поучување на skoool™

Вашето тело се состои од стотици милиони клетки и 6 милијарди километри ДНК, доволно долга низа да се стигне до месечината и назад, осум илјади пати. Секој од нас е неверојатен примерок – таков е и природниот свет.

 • pH и ензими

  Научи го влијанието на pH врз ензимите.

 • Безкислородно (анаеробно) дишење

  Научи што претставува анаеробното дишење.

 • Бели крвни зрнца

  Научи ја улогата на белите крвни зрнца како одбрана од заболувања.

 • Бременост

  Научи ја функцијата на плацентата и амниотската течност во бременоста.

 • Вештачки имунитет

  Научи за начините на заштита на телото од заболувања.

 • Влијанието на пушењето на белите дробови

  Научи како пушењето го оштетува системот за дишење.

 • Градба и функција на алвеолите

  Научи како се приспособени алвеолите за размена на гасови.

 • Градба и функција на клетка

  Научи ги имињата и функциите на некои структури во животинските и растителни клетки.

 • Градба на срцето

  Научи ја основната структура на срцето.

 • Дигестија - Дел 2

  Научи како се вари храната во стомакот.

 • Дигестија на храната - Дел 3

  Научи некои од својствата на ензимите, и кои ензими помагата во варењето на храната.

 • Дишење

  Научи за битноста на дишењето.

 • Дишење

  Научи ја функцијата на белите дробови во текот на дишењето.

 • Експерименти за споредба на вдишениот и на издишениот воздух

  Научи како се споредува вдишаниот и издишаниот воздух.

 • Експерименти со разградување на храната - 1

  Научи дека ензимите ја варат храната, со што истата може да биде растворена во крвта.

 • Експерименти со разградување на храната - 2

  Научи дека ензимите најдобро работат на определен pH.

 • Експерименти со храна

  Научи некои битни експерименти за варење храна.

 • Ензими и разградување на храната

  Научи некои од својствата на ензимите, и кои ензими помагата во варењето на храната.

 • Ефекти од човековите активности

  Научи ги ефектите од производството на храна, риболовот и уништување на шумите.

 • Женски репродуктивен систем

  Научи ја структурата и функцијата на женскиот репродуктивен систем.

 • Загуба на енергија во синџирите на исхрана

  Научи за загубата на енергија во синџирот на исхрана, начини на кои што таа може да биде минимизирана со смалување на алките во синџирот.

 • Заштита

  Научи за важноста за зачувувањето на екосистемите во рамнотежа, согледај зошто се развиваат алтернативни горива, се одбегнува прекумерниот лов и риболов, се заштитуваат хабитати и се промовира одржлив развој со нагласок на органско производство на храна.

 • Исфрлување на остатоците од храната

  Научи како водата се реапсорбира од несварената храна во дебелото црево.

 • Како се движи моето тело

  Скелетот е изграден од коски и зглобови за да го движи телото.

 • Користење на глукоза

  Научи дека глукозата од фотосинтезата може да биде променета во бројни други супстанции.

 • Крвна плазма

  Научи за материите што се пренесуваат преку плазмата.

 • Крвни садови

  Научи ги имињата на различните крвни садови и дека супстанциите се разменуваат меѓу крвта и клетките низ ѕидовите на капиларите

 • Крвоток - 1

  Научи ги составните делови на крвта и начинот на кој што се пренесуваат супстанциите растворени во плазмата.

 • Крвоток кај човекот

  Преглед на крвотокт во организмот.

 • Лекови

  Научи за лековите и дрогите и некои нивни својства по организмот.

 • Лигавица

  Научи како мукусната мембрана помага во спречувањето инфекции.

 • Машки репродуктивен систем

  Научи ја структурата и функцијата на машкиот репродуктивен систем.

 • Менструален циклус

  Научи ги промените во женското тело во тек на менструалниот циклус.

 • Микроорганизми

  Научи некои видови микроби што предизвикуваат заболувања.

 • Нервни патишта

  Научи како нервниот систем ни дозволува да одговараме на промените во нашата средина.

 • Одбрана од заразни болести

  Научи ги начините на кои микробите навлегуваат во телото и како телото го спречува тоа.

 • Оплодување

  Научи дека оплодувањето кај луѓето и кај растенијата претставува спојување на машки и женски полови клетки.

 • Оплодување кај човекот

  Научи дека оплодувањето претставува спојување на јајцеклетка и сперматозоид, како и што се случува после оплодувањето на јајцеклетката.

 • Пирамида на биомаса

  Научи ја пирамидата на биомаса и нејзиното значење, загубата на енергија во синџирот на исхрана и зошто доаѓа до таа загуба.

 • Пирамида на исхрана

  Научи дека пирамидите се дијаграми што прикажувата број на организми на секое ниво во синџирот на исхрана.

 • Подготовка на препарати од лушпа од кромид

  Научи како различните клетки се прилагодени за нивни функции.

 • Пораст на бројот и распределба на населението

  Научи што е тоа живеалиште, популација и екосистем. Научи ги проблемите предизвикани од нагло зголемување на човечката популација.

 • Породување

  Научи што се случува во тек на породување.

 • Преглед на дишењето

  Научи ги основите на дишењето.

 • Проток на енергијата во природата

  Научи ккао живите организми се снабдуваат со потребната енергија, научи ги основите на синџирите на исхрана.

 • Пубертет

  Научи дека промените во концентрацијата на хормини предизвикуваат развој на секундарни полови карактеристики во пубертетот.

 • Пушење

  Научи за штетноста од пушењето.

 • Работа на системите органи

  Научи како функционираат различните системи на органи во здравиот организам.

 • Разградувачи

  Научи што се случува со организмите по нивната смрт.

 • Размена на гасови

  Научи ја размената на гасови при навлегувањето на кислородот во крвта и при одвојувањето на јаглерод диоксидот од крвта.

 • Сексуален однос

  Научи што се случува при полов однос.

 • Синџири на исхрана

  Научи што е тоа синџир на исхрана и како тој функционира.

 • Систем за дигестија, Дел 1

  Запознавање со системот за варење на храна.

 • Систем за дишење

  Научи ја структурата и функцијата на системот за дишење.

 • Систем на органи

  Научи како различните органи работат во единствен систем на органи, научи ги различните системи на органи во човековото тело.

 • Состав на вдишаниот и издишаниот воздух

  Научи ги гасовите во вдишаниот и издишаниот воздух.

 • Состав на крвта

  Научи за состојките на крвта и за нивната функција во организмот.

 • Специјализирани клетки во дишниот систем

  Научи како различните клетки се прилагодени за нивни функции.

 • Споредба на дишењето со горењето

  Научи ја разликата меѓу аеробното дишење и согорувањето.

 • Срце и крвни садови

  Научи ги деловите на срцето и крвните садови.

 • Срцето како двојна пумпа

  Научи дека срцето е двојна пумпа.

 • Употреба на микроскоп

  Научи правилно да ракуваш со микроскоп.

 • Урамнотежена исхрана

  Научи гигрупите на храна, и основите на балансираната диета.

 • Функции на крвта

  Научи ја улогата на крвта во организмот.

 • Хемикалии во чадот од цигари

  Научи ги ефектите на некои хемикалии од чадот од цигари врз телото.

 • Човековото влијание врз природното опкружување

  Научи за ефектите на човековата дејност врз природната средина, вкулучувајќи го ефектот врз воздухот.