Биологија

Ако сакате да видите колку сте био-логични, нурнете во морето на биологијата со технологиите за учење и поучување на skoool™

Вашето тело се состои од стотици милиони клетки и 6 милијарди километри ДНК, доволно долга низа да се стигне до месечината и назад, осум илјади пати. Секој од нас е неверојатен примерок – таков е и природниот свет.

 • Дишење

  Научи за функцијата на системот за дишење.

 • Дишење

  Научи ја градбата на системот за дишење.

 • Екосистем

  Научи како различните живеалишта имаат различни својства, со што се определуваат организмите што живеат во живеалиштето.

 • Загадување на водата

  Научи за загадуавњето на водата: од штое предизвикано и кој е ефектот и опасноста од загадувањето на водата

 • Земање примероци од популацијата со мерен квадрат

  Види како мерниот квадрат се употребува при собирање примероци од една популација.

 • Крвни садови

  Научи ги имињата на различните крвни садови и дека супстанциите се разменуваат меѓу крвта и клетките низ ѕидовите на капиларите

 • Меѓусебна зависност

  Научи како различните организми зависат едни од другите во нивниот опстанок.

 • Микроорганизми

  Научи некои видови микроби што предизвикуваат заболувања.

 • Натпревар за природни услови за живот

  Научи дека животните и растенијата се борат меѓу себе за ресурси.

 • Пирамида на исхрана

  Научи дека пирамидите се дијаграми што прикажувата број на организми на секое ниво во синџирот на исхрана.

 • Подготовка на препарати од лушпа од кромид

  Научи како различните клетки се прилагодени за нивни функции.

 • Пораст на бројот и распределба на населението

  Научи што е тоа живеалиште, популација и екосистем. Научи ги проблемите предизвикани од нагло зголемување на човечката популација.

 • Приспособување и опстанок

  Научи зошто животните и растенијата мора да се прилагодуваат за да опстанат во нивното живеалиште.

 • Приспособување и опстанокот

  Научи како различните организми се прилагодуваат кон хабитатот за да опстанат.

 • Проток на енергијата во природата

  Научи ккао живите организми се снабдуваат со потребната енергија, научи ги основите на синџирите на исхрана.

 • Работа на системите органи

  Научи како функционираат различните системи на органи во здравиот организам.

 • Разградувачи

  Научи што се случува со организмите по нивната смрт.

 • Разлики во составот на вдишениот и издишениот воздух

  Научи ја разликата меѓу двишаниот и издишаниот воздух.

 • Синџири на исхрана

  Научи што е тоа синџир на исхрана и како тој функционира.

 • Систем на органи

  Научи како различните органи работат во единствен систем на органи, научи ги различните системи на органи во човековото тело.

 • Скелети кај животните

  Сите животни изискуваат некој систем со цел да опстанат.

 • Срце и крвни садови

  Научи ги деловите на срцето и крвните садови.

 • Употреба на микроскоп

  Научи правилно да ракуваш со микроскоп.